دریافت مهریه در صورت ازدواج مجدد

خانمی هستم متاهل که دوساله ازدواج کرده ام با ۵۰۰ سکه عندالمطالبه. در این مدت خانواده همسرم اجازه ندادند که شوهر من مالی بنام خودش بخرد و حتی ماشین هم که خریدیم بنام پدرشان خرید .اگر کار به طلاق بکشد من میتوانم مهریه و نفقه و اجرت المثل را بگیرم ؟ همسرم بارها گفته برو طلاق بگیر.
من با خانواده شوهرم بسیار اختلاف داریم و اگر دوباره ازدواج کنم پرداخت مهریه من متوقف میشود یا خیر ؟

پاسخ صوتی سوال: