دیه به جای مهریه

آقای الف. د از شیراز
چند ماه پیش تصادف کردم و منجر به فوت خانمی شدم که عابر پیاده بود .ایشان شوهر و یک دختر دارند .وقتی به دادگاه مراجعه کردند برای گرفتن دیه متوفی، به آنها گفته شده مادر و برادر های خانم برای گرفتن دیه اقدام کرده اند .و دیه ای که به شوهر و دختر این خانم تعلق داشته به جای مهریه به مادر و برادران خانم رسیده .سوال من این است که این موضوع صحت دارد؟ پس حق این شوهر و دختر چه میشود ؟

پاسخ صوتی سوال: