اثبات رابطه نا مشروع

آقای الف.ح پرسیده اند که خانمم مرا ترک کرده و به منزل پدرش رفته .فایل های صوتی و نامه های از ایشان شنیدم و پیدا کردم که با کسی رابطه دارد خیلی بهم ریختم و بالاخره ایشان را محکم کتک زدم البته قبلا هم دوبار خودکشی کرده بود که من به بیمارستان رساندمش. بچه یک و نیم ساله را رها کرد نزد من و رفت .بعداز چندروز دنبال بچه فرستاد و من هم دادم ببرند پیش مادرش.
ایشان یکبار قبلا ازدواج کرده بود و اکنون مادرش میگوید طلاقش را میگیریم.
سوال من این است که چه کنم خیلی ایشان را دوست دارم حتی با اینکه بمن خیانت کرده و اگر لازم شد فایل ها و نامه های خودکشی را به دادگاه نشان بدهم یا خیر ؟

پاسخ صوتی سوال: