عسر و حرج و گرفتن مهریه

خانمی هستم که دو ماه است ازدواج کرده ام .مهریه من صد سکه است .خانواده شوهرم بسیار دخالت می کنند و آزار و اذیت دارند .همسرم چندین بار مرا کتک زدن و سوال من این است که آیا می توانم مهریه ام را بگیرم ؟ همسرم ملک زیاد دارند و البته قصد من ادامه زندگی است .

پاسخ صوتی سوال: