مشروط شدن پرداخت مهریه

نظرات

پرسش :

بین زن و مردی عقد موقت منعقد شده است و مهر آن به صورت دو فقره سفته به مبلغ یک میلیون ریال  تعیین  گردیده و شرط شده است که زن تا هنگام تبدیل نکاح موقت به دائم ، حق گرفتن مهریه را ندارد وضعیت حقوقی عقد و شرط چیست ؟

پاسخ :

نظریه اجماعی و بالاتفاق این است که با توجه به اینکه مهر المسمی در متن عقد ذکر شده است و از شرایط ، عقد منقطع ، ذکر و تعیین  مهر می باشد و لذا در این عقد نیز ذکر شده و عقد به نحو صحیح واقع گردیده است ، لکن  شرط  تبدیل  عقد  منقطع به دائم به جهت تملک مهر المسمی باطل می باشد ولی نفس عقد و مهر صحیح و زن استحقاق مهر المسمی موضوع سفته را دارد و در این خصوص نیز ماده  ۱۰۸۱ قانون مدنی مقرر می دارد : « اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین ، نکاح باطل خواهد  بود  ؛ نکاح و مهر صحیح ، ولی شرط باطل است .

نظرات