وضعیت هزینه دادرسی در صورت اعسار

خانم ت .م از تهران پرسیده اند که اگر شخصی از اعسار برای پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند البته به دستور و موافقت قاضی پرونده. سوال من این است که اگر حکم به نفع و یا به ضرر صادر شود وضعیت هزینه دادرسی در دو حالت چه می شود؟ چه کسی باید هزینه را پرداخت کند؟
با تشکر از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: