وکالت در فروش

من مالک سه دانگ یک ملک هستم و سه دانگ دیگر بنام شوهرم است .من برای تبدیل به ملکی بزرگتر وکالت در فروش به شوهرم دادم و ایشان سه دانگ خودش و من را یک جا به نام فرزند ۱۲ ساله ما کرد و بعد از چند ماه فوت شد .سوال من این است که چگونه سه دانگ ملک خود را پس بگیرم ؟

پاسخ صوتی سوال: