نفقه در زمان عقد

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

نفقه از جمله حقوق زن و از وظایف شوهر است و از دلایـل وجـوب نـفقـه‌ عبارتند از :

۱ ـ تکلیـف قانونـی زوج : مـاده ١١٠٢ قانـون مدنی بیـان می دارد : «همیـن که نکاح ‌‌بــه‌ طــور صـحـت واقع شـد ، روابـط زوجیت بیـن طرفین موجـود و حقـوق و تکالیف زوجیـن در‌ مقابـل‌ همدیگر‌ برقرار می شود . »

۲ ـ  اثر عقـد نکاح : یکی از آثـار عقد نکاح پرداخـت نفقه زوج به‌ زوجه می بـاشد . هـمچنـان کــه مـاده ١١٠۶ قانون مدنـی در این خصـوص اظهار‌ می دارد : « در عقد دائم‌ ، نفقه‌ زن به عهده شـوهر اسـت . »

۳ ـ حـق قـرابت نـسـبی و عـمـودی : در این رابطه مـاده ١١٩۶ قانون مدنی اظهـار می دارد : « روابـط بیـن اقـارب فقـط اقـارب نـسـبی در خـط عمـودی اعـم از صعودی یـا نزولی‌ ملـزم بـه انفـاق یکدیگرنـد. » در ایـن مـاده دو شرط بـرای وجـوب نفقـه در نظر گرفته شده : یکــی قرابـت نسـبی و دیگر اینکه این قـرابت‌ نـسـبی‌ در خط عمودی باشـد .

۴ ـ نـتیجـه ریاسـت زوج : مـاده ١١٠۵ قانـون مدنی نیز بیان می‌ دارد ‌: « در روابـط زوجیـن ریاست خانواده از خصایص شوهر اســت ، لذا بـه موجب همین ریاسـت زوج مـوظف بــه تأمین و پرداخـت نفقـه زن و فرزندان می باشد . »

حـال اگـر زوجی فـاقـد صلاحیـت و اهلیت‌ مالـی‌ و عقلایـی لازم برای سرپرستی و ریاست باشـد، زن واجـد شـرایط عهـده داری خانواده اسـت . و لیکن تـشـخیص این فـقـدان صلاحیـت در‌ حیطـه‌ کار‌ داوران اسـت . اینکه چــرا از ابتـدا‌ عـرف مـسئولیت ریاست را بـه مردان واگذار کـرد و شـارع مقـدس نیز این عرف اجتماعـی را مـورد تأییـد قـرار‌ داد‌ بـه‌ این علت اسـت که عرف حاکم و رســم شــارع مقـدس در وضـع‌ قوانیـن‌ و احـکام ناظـر بـر مـوارد غـالب اســت . غـالبا و نوعا اینگونه اســت کــه مـردان چـه از نظر قـوای‌ جسـمانی‌ و چـه‌ از نظر احاطـه بر امـور اجتماعی نوعـا صلاحیـت بیشـتری بـرای عـهده دار‌ شــدن‌ این مسـئولیت دارنـد. و مـوارد جزیـی و اسـتثناء را بـایـد از ادلـه دیگـر اســتنباط کـرد‌ .

۵ ـ تکلیف یکطرفه شوهر : در حقـوق ایـران زن هیچـگاه مکلـف بـه دادن‌ نفقه‌ به‌ شــوهر خــود نیسـت . در حالـی کـه نفقه اقـارب یک تکلیـف متقابـل اسـت‌ . بـه علاوه ایـن مزیتی است که قانونگـذار ایران برای زنان قائل شـده اسـت‌ . بـه‌ طــوری کـه طبق قوانین سـایر کشـورها زوجه هیچوقت مـکلف بـه دادن نفقه‌ به‌ شـوهر خـود نیسـت .

۶ ـ شـرط‌ اجـرا و ثبـت صیغـه طـلاق : مسـتند بـه‌ تـبصـره ٣ قانـون اصـلاح مقررات‌ مربـوط‌ بـه طلاق مصـوب ١٣٧١ اجرای‌ صیغه‌ طلاق و ثبـت آن موکول به تأدیه حقوق شـرعی و قانونـی زوجـه (اعـم از مهریـه‌ و نفقـه‌ و …) به صورت نقدی می باشـد‌. مگر‌ در‌ طـلاق خلـع و مـبـارات‌ (در‌ حــد آنچه بـذل شـده‌ ) و یـا‌ رضایت زوجـه و یا صدور حکـم قطعی اعسـار شـوهر از پرداخت حقوق فـوق الذکر .

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .

اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟

جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :

۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .

۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .

۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *