مرخصی استعلاجی

دوستی پرسیده اند که من کارگر قراردادی هستم و دچار شکستگی استخوان پا شده ام و هم اکنون در مرخصی استعلاجی به سر میبرم .آیا حقوق و مزایایی چون عیدی. بن. و سنوات خدمت به من تعلق می گیرد؟

پاسخ صوتی سوال: