امضای قرارداد بدون خواندن متن آن

ِآقای الف .ر از قم پرسیده اند که

سه ماه پیش یک قطعه زمین به یکی از دوستان پدر م فروختم. قرار شد نصف مبلغ زمین را هنگام تنظیم قرارداد پرداخت کنند و بقیه مبلغ را یک ماه بعد .به دلیل احترام زیادی و تعارفی که با این آقا داشتم قرارداد را نخوانده امضاء کردم و بعد از سه روز متوجه شدم که موعد پرداخت الباقی قرارداد یک ساله دیگر نوشته شده بود. وقتی به ایشان گفتم انکار کرد و گفت طبق مفاد قرارداد بقیه پول را یکسال آینده می پردازم. الان من چکار کنم؟
ممنون از راهنمایی شما

پاسخ صوتی سوال: