سهم وراث از بدهی متوفی

ِآقای س. ح از تهران پرسیده اند که
سه سال پیش پدرم فوت شد و تقریبا میشه گفت ثروتمند بود . من دو برادر دارم که کانادا زندگی می کنند و برای دریافت سهم الارث خود آمدند ایران و بعد از چند روز برگشتند به کانادا و همه ارث پدری هم با خود بردند . چند روز پیش یک شخصی با چهار فقره چک پنجاه میلیون تومانی از پدرم آمد و گفت طلبکار هستم و از شما شکایت میکنم .سوال من این است که دو برادر دیگر من هم ارث برده اند چرا من باید بدهی پدرم را بدهم ؟
با تشکر از راهنمایی شما

پاسخ صوتی سوال: