شرایط حق طلاق برای زوجه

خانم ش. الف از تهران پرسیده اند که سه ساله ازدواج کرده ام و فرزند ندارم متاسفانه شوهرم مردی مشروب خور است و چون وضع مالی خوبی دارد کار هم نمیکند از صبح تا شب خانه است و با دوستانش مشروب می خورند .ادامه این زندگی با این وضعیت برای من ممکن نیست .سوال من این است که آیا میتوانم به صرف مشروب خوردن از ایشان طلاق بگیرم؟
با تشکر از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: