ازدواج موقت

خانم ش . ع از شیراز پرسیده اند که
هشت ماه است که به عقد موقت آقایی درآمده ام که بی نهایت ایشان را دوست دارم اما شوهر من اقدامی برای ثبت ازدواج موقت ما نمیکند. چند بار اصرار کردم اما ایشان گفتند که ازدواج موقت ثبت رسمی نمیشود .آیا واقعیت دارد ؟
با تشکر از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: