ارجاع پرونده از یک شعبه

آقای ک. الف از مشهد پرسیده اند که
از من شکایت شده بود که بابت آن در دادسرا حاضر شدم ولی بازپرس پرونده دفاعیات بنده را نپذیرفت و کیفرخواست صادر شد بعد پرونده من برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد .برای هفته آینده وقت رسیدگی دارم اما متاسفانه قاضی شعبه من عوض شده و همان بازپرس دادسرا به پرونده رسیدگی خواهد کرد. سوال من این است که آیا میتوانم تقاضا کنم پرونده من به شعبه دیگری ارجاع شود ؟
اگر نتوانم حتما بازپرس سابق من را محکوم خواهد کرد.
با تشکر از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: