فرق چک با سفته

خانم ش .الف از مازندران پرسیده اند که
اگر شخصی سفته یا سفته هایی از شخصی داشته باشد آیا می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند و سفته چه فرقی با چک دارد ؟
آیا چک و سفته جنبه حقوقی دارند ؟
با تشکر از راهنمایی شما

پاسخ صوتی سوال: