خلع ید ملک از تصرف محکوم به

آقای پ از تهران پرسیده اند که لطفا در مورد برنده مزایده ملک و تخلیه آن و خلع ید ملک از تصرف محکوم به توضیح بفرمایید .
با تشکر از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: