کارشناسی مجدد

آقای ج .ط از مشهد پرسیده اند که اگر در مورد پرونده ای ، کارشناس رسمی اظهار نظر کرده باشد و متهم در موقع مقرر توانایی پرداخت هزینه کارشناسی مجدد را نداشته باشد ، پس از صدور حکم می تواند اعتراض کند و درخواست کارشناسی مجدد داشته باشد ؟
با تشکر از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: