نفقه از مستمری

خانم الف .ب از اهواز پرسیده اند که :
پدرم فوت شده و مادرم مستمری ایشان را میگیرند الان دادخواست نفقه داده اند و از سال ۱۳۹۶ مطالبه نفقه کرده اند. سوال من این است که آیا ایشان همزمان با تقسیم ارث این دادخواست را مطرح کنند یا قبل از تقسیم ارث ؟
سوال دوم اینکه بعد از فوت پدرم متاسفانه برادرم فوت شد و تمام هزینه های کفن و دفن را مادرم داد آیا باید دادخواست جداگانه تنظیم کند ؟

پاسخ صوتی سوال: