تخلفات انتظامی پزشکان

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

۱ ـ صدورگواهی خلاف واقع پزشکی

یکی از جرائم مرتبط با امر پزشکی موضوع اظهار نظرهای خلاف واقع پزشکان می باشد. دستگاه ها و مؤسسات موجود در جامعه در مواردی نیاز به اطلاع از واقعیت مسائل پزشکی دارند تا براساس گواهی صادره توسط پزشکان اقدام نمایند. در برخی موارد متصدیان امر پزشکی بر خلاف واقع اظهار نظر می نمایند. بطور مثال فرد مشمول برای فرار از خدمت نظام وظیفه نزد پزشک می رود و پزشک مزبور نیز بدون معاینه و هر گونه اقدام پزشکی مبادرت به صدور گواهی مبنی بر صعب العلاج بودن بیماری فرد مذکور می نماید. بتدریج که موارد عدول از موازین پزشکی افزایش می یابد, جامعه احساس ناامنی نموده و جرم صدور گواهی خلاف پزشکی  جرم انگاری می شود. بهترین وکیل تهران

قانونگذار ما نیز موضوع را در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده است. بر اساس ماده مذکور « هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه, به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.»

همانطور که ملاحظه می شود قلمرو جرم ماده فوق محدود بوده بنحوی که هر کس که عنصر مادی این جرم را مرتکب شود باعتبار ماده ۵۳۹ مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین جرم موضوع ماده مذکور یک نوع مسئولیت کیفری خاص را پیش بینی نموده و رفتار مجرمانه به افراد خاصی قابل انتساب می باشد. بصراحت ماده مذکور یکی از شرایط تحقق جرم این است که مرتکب جرم طبیب باشد. پس اگر غیر طبیب مبادرت به صدور گواهی خلاف واقع نماید مشمول ماده ۵۳۹ نمی شود. بنظر می رسد قانونگذار بنحو شایسته ای قلمرو جرم ماده مذکور را تعیین ننموده است, زیرا اولاًَ واژه طبیب در قوانین و مقررات پزشکی بکار نرفته و نوعاًَ کلمه پزشک استفاده شده است .بدین لحاظ بهتر است واژه اخیر جایگزین کلمه طبیب شود. وکیل پایه یک دادگستری

ثانیاًَ به کسی طبیب گویند که به شغل پزشکی اشتغال داشته باشد .۲ و پزشک نیز به کسی گفته می شود که امر پزشکی بخصوصی را انجام دهد. آنچه بدیهی بنظر می رسد واژه پزشک مرادف با کلیه متصدیان امر پزشکی نمی شود.

بنابراین با توجه به اینکه دیگر متصدیان امر پزشکی ممکن است مرتکب جرم ماده ۵۳۹  قانون مجازات اسلامی بشوند, بنظر می رسد چنانچه بجای واژه طبیب از عبارت « متصدیان امر پزشکی » یا « پزشک و سایر متصدیان حرف وابسته به پزشکی » استفاده شود جامعیت ماده ۵۳۹ بهتر تضمین می شود. زیرا امروزه برخلاف گذشته صدور گواهی در انحصار پزشک نبوده و ممکن است سایر حرف پزشکی مبادرت به صدور گواهی نمایند که موجب سوء استفاده از امر پزشکی شود.

۲ ـ افشاء اسرار پزشکی

یکی دیگر از جرائم مرتبط با متصدیان امر پزشکی افشاء سر می باشد, با این وجود باید توجه داشت که جرم مذکور انحصاراًَ در عالم پزشکی و حرف وابسته قابل تصور نیست . زیرا فلسفه جرم انگاری جرم افشاء سر دفاع و حمایت از اسراء خصوصی افرادی است که به ناچار و در مواردی آن اسرار را بازگو می کنند ، مشاغلی چون پزشکی ، وکالت ، قضاوت چنین خصوصیتی دارند.

 مسئولیت کیفری متصدیان امر پزشکی بصراحت درماده ۶۴۸ پیش بینی شده است. بر اساس ماده ۶۴۸ « اطباء و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی, اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند».

بر خلاف جرم ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی که به شغل طبابت اختصاص داشت در ماده ۶۴۸ علاوه بر اطباء از جراحان و ماماها و داروفروشان نیز بعنوان متصدیان امر پزشکی یادشده است.اگر چه واژگان اخیر الذکر جامع نوع متصدیان امر پزشکی نمی باشد ولی باتوجه به عبارت « کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند» جامعیت حکم ماده فوق بلحاظ پوشش تمام متصدیان امر پزشکی تضمین می گردد.

جالب توجه این که آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای ازعبارت شاغلان حرفه های پزشکی ( ماده ۴ ) نام می برد که در ماده ۱ همان آیین نامه حرفه های وابسته به امور پزشکی تعریف شده است.

 براساس ماده مذکور حرفه های وابسته به امور پزشکی مشتمل بر مواردی از قبیل فارغ التحصیلان کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی ، تکنولوژی پزشکی ، رادیولوژی ، بیورادیولوژی ، رادیوتراپی ، پرستاری ، مامایی ، هوشبری ،  داروسازی ، نغذیه ، بهداشت خانواده ، بهداشت کار دهان و دندان ، فیزیوتراپی ، مهندسی پزشکی ، مدارک پزشکی و … می شود . بنظر می رسد قلمرو مسئولیت کیفری و انتظامی متصدیان امر پزشکی نسبت به جرم افشاء اسرار بعنوان یک جرم کیفری و انتظامی بنحو جامعی تدوین شده است .

۳ ـ خودداردی ازکمک به مصدومین و افراد در معرض خطر جانی

مسئولیت کیفری متصدیان امر پزشکی بنحو قابل توجهی در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ پیش بینی شده است .

مسئولیت کیفری موضوع قانون فوق تمام حرف پزشکی را شامل می شود. زیرا عبارت « اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بنماید …» منحصر به پزشکان نبوده بلکه تمام افراد حرف وابسته به پزشکی را نیز در بر می گیرد.

مؤید این نظر عبارت دیگر قانون می باشدکه مقرر می دارد « …اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بنماید…» گویای این نظر است که قانونگذار قلمرو قانون را منحصر به شغل پزشکی ننموده بلکه از جمله کلیه متصدیان امر پزشکی را نیز شامل می شود. بنظر می رسد این نوع سیاست تقنینی با واقعیات علم پزشکی روز تطابق بیشتری دارد.

 . مقررات پزشکی و دارویی کشور از واژه پزشک استفاده نموده اند.

. حمیدرضا عباسی ، حقوق پزشکی ، جلد اول ، انتشارات حقوقی ، ص ۸۱ .

 . بر اساس قانون فوق « هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و یا وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که با اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات محکوم می شوند…»

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *