توقیف سهم الارث

تصمیم دادگاه در اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی

پرسش :

تصمیم دادگاه در اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام از چه نوع می باشد و آیا قابل اعتراض است ؟

پاسخ :

این تصمیم یک تصمیم ماهیتی است و با توجه به نصاب قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر وفق مقررات می باشد ، زیرا در این مورد دادگاه به مالکیت یک شخص نسبت به مالی رسیدگی می کند .

گرچه مقنن در ماده ۱۴۷ همین قانون اشاره می نماید که رسیدگی به این اعتراض بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد ، بدین معنا که رسیدگی دادگاه مانند سایر دعاوی جنبه ماهیتی دارد ، اما این رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد .