توقیف سهم الارث

تصمیم دادگاه در اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی

پرسش :

تصمیم دادگاه در اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام از چه نوع می باشد و آیا قابل اعتراض است ؟

پاسخ :

این تصمیم یک تصمیم ماهیتی است و با توجه به نصاب قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر وفق مقررات می باشد ، زیرا در این مورد دادگاه به مالکیت یک شخص نسبت به مالی رسیدگی می کند .

گرچه مقنن در ماده ۱۴۷ همین قانون اشاره می نماید که رسیدگی به این اعتراض بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد ، بدین معنا که رسیدگی دادگاه مانند سایر دعاوی جنبه ماهیتی دارد ، اما این رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد .

توقیف سهم الارث

اختصاص شعبی برای رسیدگی به دعاوی خانواده

پرسش :

در شهرستان هایی که داد دگاه خانواده تشکیل نشده و یک نفر دادرس به امورخانواده رسیدگی می کند آیا سایر شعب هم می توانند به این گونه امور رسیدگی نمایند ؟

پاسخ :

در مورد تصدی دادرس به دعاوی خانوادگی یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه قضایی از ناحیه ریاست قوه قضاییه و دراجرای ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، سایر شعب دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مذکور در ماده ۴ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های خانواده را ندارند .

توقیف سهم الارث

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه منقول

پرسش :

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه منقول کجاست ؟

پاسخ :

با توجه به اینکه استحقاق زوجه در مطالبه مهریه از عقد نکاح ناشی می شود و مطالبه مهریه منقول از جمله دعاوی مورد نظر قانونگذار در ماده ۱۳ ق.آ.د.م مصوب ۷۹ به نظر می رسد خواهان می تواند با استناد به قانون مذکور دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع نکاح اقامه نماید . رای ۹/۴- ۲۶/۳/۵۹ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و بند (ح ) ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز موید همین دریافت می باشد .