درخواست طلاق توافقی

وقتی از من پرسیده می شود که آیا شوهرت تو را طلاق داد ؟ پاسخ می دهم خیر ، بلکه طلاق توافقی داشتم.

این حرف جالبی به نظر می رسد. در قانون مدنی گفته شده که طلاق انحلال کامل یک رابطه بوده که به دست مرد است . اما ما روش هایی را به شما آموزش می دهیم که می توانید به طور توافقی از همسر خود طلاق بگیرید :

این نکته را بدانید که حتی در توافقی ترین طلاق ها هم، منازعه رخ می دهد. حتما طلاق هایی وجود دارند که برای هر دوطرف به راحتی آب خوردن است ( مثل همین طلاق توافقی ) اما در ابتدای تمام طلاق ها حتما منازعه و درگیری وجود دارد . اگر همه چیز عالی و درخشان بود که دیگر نیازی به طلاق نبود .

بعد از طلاق توافقی رابطه من با همسر سابقم دوستانه است ؛ ولی بعضی اوقات مرا ناراحت می کند. اگر به خاطر این رفتار ایشان نبود، ما هنوز هم در حال زندگی کردن با یکدیگر بودیم .

Image titled File Divorce Papers Without an Attorney Step 2

گواهی عدم امکان سازش

در طلاق توافقی ؛ دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند . ورود اصطلاح « گواهی عدم امکان سازش » به حقوق ایران با تصویب قانون خانواده در سال ۱۳۵۳ صورت گرفت که در ماده ۸ با قرار دادن حق مساوی برای زن و مرد در درخواست طلاق از دادگاه ، نام تصمیم دادگاه با موضوع مجوز طلاق را گواهی نهاده بود .

لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص ( مصوب ۱۳۵۸ ) با ارجاع جهت طلاق به شرع و قانون مدنی ، به طور ضمنی ماده ۸ را نسخ نمود ؛ اما قانون اصلاح مقررات طلاق ( مصوب ۱۳۷۰ ) مجددا با احیاء این اصطلاح ، محل اختلاف قضات در تشخیص مصادیق گواهی عدم امکان سازش شد .

صدور اجرائیه در مورد گواهی عدم امکان سازش ضرورتی ندارد و تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است . بنابراین پس از صدور گواهی عدم امکان سازش صرف مراجعه ذینفع به دفترخانه به منزله درخواست اجرای آن بوده و اعلام مراتب قطعیت دادنامه به دفترخانه اطلاق کافی است .

ماده ۲۹ قانون جدید حمایت از خانواده ، اصطلاح گواهی عدم امکان سازش را در طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج به کار برده است .

اطلاق گواهی بر تصمیم دادگاه در طلاق توافقی یا به درخواست زوج مطلوب است ، زیرا طلاق توافقی اصولا دعوی نیست ، بلکه زوجین در یک امر ( عدم سازش موجود و عدم امکان نیل به سازش ) متفق القول هستند و این امر فاقد خوانده است .

بنابراین دادگاه به احراز حق نمی پردازد ، بلکه وضعیت ادعایی زوجین را بررسی کرده و بر آن صحه می گذارد. طلاق به درخواست زوج نیز فی نفسه دعوی نیست ، بلکه زوج که طبق شرع می تواند راساً و حتی بدون اطلاع زوجه ، صیغه طلاق را جاری سازد ، از جهت رعایت تشریفات مقرر در قانون به منظور ثبت واقعه طلاق و نیز عدم تحمل مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی ، درخواست خود را به دادگاه تقدیم می کند .

شاید بتوان گفت حقوق مالی زوجه که شرط اجرا و ثبت صیغه طلاق است ، به عنوان یک امر ترافعی مطرح می باشد ؛ اما از آنجا که تعیین حقوق مالی زوجه ، مانند مهریه ، اجرت المثل یا نحله ، تملیک تا نصف دارایی زوج ، نفقه گذشته ، نفقه ایام عده و مانند آن ، به حق یا اختیار زوج بر طلاق خللی وارد نمی سازد ؛ بنابراین اطلاق گواهی عدم امکان سازش در تصمیم دادگاه به طلاق از ناحیه زوج ، دارای وجاهت قانونی است .

این قانون در خصوص جایگاه گواهی عدم امکان سازش در تصمیمات دادگاه ، به صراحت اظهارنظر نکرده است ، با این حال اطلاق واژه « رای » بر گواهی در ماده ۳۵ قانون و تفکیک حکم از گواهی عدم امکان سازش در ماده ۲۹ قانون ، با توجه به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نشان می دهد که قانون جدید حمایت از خانواده بر « قرار » بودن گواهی عدم امکان سازش نظر دارد .

Image titled File Divorce Papers Without an Attorney Step 11

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

قانون ، مدت اعتبار گواهی را سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار داده است و طبق این ماده گواهی عدم امکان سازش صادره از مراجع قضایی چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود ، از درجه اعتبار ساقط می شود . درخصوص طلاق های قضایی نظر به این که دادگاه با رسیدگی و ورود در ماهیت امر و احراز حق، مبادرت به صدور حکم می کند ، تعیین مهلت اعتبار برای حکم با مسلمات حقوق از جمله «اعتبار امر مختومه» معارض است ؛ زیرا یکی از اصول مسلم آیین دادرسی اعتبار امر مختومه است. این قاعده دارای مبنای منطقی می باشد ، زیرا « لازمه منطقی حفظ حقوق فردی این است که همیشه راه تجدید نظر آرای نادرست باز باشد ، ولی چون عقل سالم حکم می کند که منافع عموم بر حقوق خصوصی افراد رجحان داشته باشد ، لذا در دادرسی دوم نیز امکان دارد برای رسیدگی به هر دعوی پایانی معین شده و پس از قطعیت حکم ، طرح مجدد آن ممنوع باشد . به منظور رسیدن به این مطلوب ، برای تصمیمات محاکم اعتبار خاصی قائل شده اند که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف ، آثار آن را از بین ببرد . همین که رأی دادگاه در موضوعی اعلام شود، احترام آن بر اصحاب دعوی واجب می گردد. شخصی که از مفاد حکم ناراضی است، تنها می تواند از راه های پیش بینی شده در قوانین نسخ آن را تقاضا کند، ولی حق ندارد از ابتدا همان موضوع را مطرح سازد».

بنابراین اعتبار امر مختوم ، « ارزش قضایی دعویی است که منتهی به نظر نهایی دادگاه (در هر درجه) شده باشد ؛ یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را داده باشد ». با این وصف چنانچه زوجه با استناد به عسروحرج ناشی از اعتیاد زوج ، موفق به دریافت حکم طلاق شود و پس از گذشت شش ماه بنا به دلایلی موفق به اجرای صیغه طلاق نگردد ، شمول مهلت شش ماه بر حکم، دارای این اثر سوء است که از یک سو زوجه را از اجرای حکم طلاق به لحاظ انقضای مدت آن منع می نماید و از سوی دیگر وی را از اقامه مجدد دعوی طلاق به علت « اعتبار امر مختومه » ، محروم می کند . بنابراین طلاق های از ناحیه زوجه ، در قالب حکم است. بدین جهت منطق حقوقی ایجاب می کند، اجرای حکم فاقد مهلت باشد و مهلت سه ماه مندرج در این قانون صرفاً شامل گواهی عدم امکان سازش شود.

گواهی عدم امکان سازش دارای مهلت سه ماهه است ؛ لکن در خصوص اینکه آیا حکم طلاق نیز دارای همین مهلت است یا خیر اختلاف نظر است . برخی قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را ناظر به کلیه طلاق ها می دانند و بنابراین طلاق قضایی را نیز مشمول مهلت سه ماهه می دانند . لکن برخی دیگر اجرای حکم طلاق را مقید به زمان نمی دانند .

نظر اخیر منطقی تر به نظر می رسد ؛ زیرا طلاق قضایی ماهیتا حکم است نه گواهی و یکی از ویژگیهای احکام دائمی بودن آنهاست .

البته قانون جدید خانواده برای این مسئله مهلت ۶ ماهه را در نظر گرفته است . ( ماده ۳۴ )

و بنظر می رسد این اقدام قانونگذار برای حفظ ثبات خانواده است . بنابراین مقید نمودن همه طلاق ها به همان مهلت شش ماهه از جهات زیر منطقی تر به نظر می رسد :

۱ ـ چنانچه طرفین به این نتیجه رسیده باشند که دیگر نمی توانند زندگی مشترک را با یکدیگر ادامه دهند ، ظرف همان مهلت به دفترخانه رجوع نموده و نسبت به اجرای آن اقدام می نمایند . بنابراین امتناع از حضور در دفترخانه به معنای امکان ادامه زندگی مشترک است .

۲ ـ اگر این گواهی را همیشگی بدانیم ؛ حربه ای در دست خواهان خواهد بود که اگر هم قصد متارکه نداشته باشد از آن برای تهدید طرف مقابل استفاده می کند .

قانون جدید خانواده ، به تفکیک طلاق ها از نظر نوع تصمیمی که دادگاه باید اتخاذ نماید ، پرداخته است . این قانون ، تصمیم دادگاه در طلاق از ناحیه زوج را گواهی عدم امکان سازش نام نهاده ، در طلاق به درخواست زوجه دادگاه را مکلف به اتخاذ تصمیم در قالب حکم نموده و صدور « گواهی توافق بر طلاق » در طلاق توافقی را به عهده مراکز مشاوره نهاده است .

Image titled File Divorce Papers Without an Attorney Step 12

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *