بهترین وکیل چک

معمولا در مشکلات و دعاوی چک و اسناد تجاری داشتن بهترین وکیل چک می‌تواند شما را از گرفتاری ها و مشکلات رهایی بخشد ولی دانستن برخی از نکات و قوانین نیز می‌تواند راه گشا باشد، بدین منظور ما در این مقاله برخی نکات را برای شما آماده کرده ایم، پس با ما در موسسه حقوقی سفیر صلح همراه باشید:

بهترین وکیل چک

چک بعد‌ از‌ پول، رایج‌ترین‌ وسیله پرداخت است. اگر قـوانین تـجاری ، اداری و جـزائی یک کشور بتواند برای چک آن اعتباری را که‌ پول رایج دارد ایجاد کند، مسلماً این دو وسیله پرداخت جای خود را عـوض کرده‌ و چک به عنوان‌ بهترین، مطمئن‌ترین‌ و رایج‌ترین وسیله پرداخت یا مبادله در خواهدآمد و بنابراین درخواست بهترین وکیل چک به یک نیاز مبرم برای آحاد جامعه تبدیل می شود .

یک برتری چک نـسبت به پول نقد این اسـت کـه دارنده آن می‌تواند یک برگ آن را به جای کمترین واحد پولی رایج کشور یا‌ به جای بزرگ‌ ترین رقم ممکن و بالاترین مبلغ مصرف کند. برتری دیگر چک نسبت به پول این است که شخص را از همراه داشتن مبالغ زیاد پول و نـاراحتی حمل آن و خطر‌ گم شدن، سرقت‌ و دستبرد زدن به آن در امان می‌دارد. رجحان دیگر چک نسبت به پول این است که با آنکه هر برگ آن بالقوه می‌تواند دارای ارزش نامحدود بوده و جانشین هر مبلغ پول‌ بشود، تا‌ نوشته و امضاء نشود، دارای ارزش و اعتباری نیست و سـرقت یـا گم شدن هر تعداد از برگ‌های آن، هیچ خطر و ضرری برای دارایی و ثروت شخص صاحب چک ایجاد نمی‌کند.

در واقع‌ می‌توان‌ چک را به گاو صندوقی تشبیه کرد که با وجود داشتن مبالغ هنگفتی پول هم به علت وزن و حـجم فـوق العاده ناچیزش در جیب جای می‌گیرد و هم با دست‌ هیچ‌ شخص‌ دیگری جزصاحب آن قابل گشودن‌ نیست. کلید‌ نامرئی‌ و غیر قابل لمس این گاوصندوق نقش خاص و مشخصی است که به عنوان امضاء جـز بـا حرکت انگشتان دست فقط صاحب‌ آن‌ به‌ طریقه دیگری قابل تحصیل نیست.

به عبارت دیگر، می‌توان گفت که‌ چک‌ گاو صندوقی است که جز با میل و اراده صاحب خودش به طریقه دیگری باز نمی‌شود و این هم به نوعی اهمیت درخواست بهترین وکیل چک را نمایان می سازد .

بزرگ‌ترین رجحان چک نـسبت بـه پول‌ ایـن‌ است‌ که چک هم پول اسـت و هـم سـند پرداخت و در بعضی موارد هم به اعتبار مقام صادر کننده آن یک سند رسمی است و صادرکننده ضمن صدور و تسلیم چک‌ هم‌ تعهد‌ مالی خـود را انـجام مـی‌دهد و هم از دریافت‌کننده آن رسید‌ وجه‌ و سند پرداخت و انجام تـعهد می‌گیرد.

با تـمام امتیازاتی که برای چک و درخواست بهترین وکیل چک برشمردیم در چک نسبت به‌ پول‌ رایج‌ یک عیب بزرگ وجود دارد که هیچ وقت اجازه نمی‌دهد چـک اهـمیت و ارزش مبادله‌ای‌ پول رایج را پیدا کند و جای آن را بگیرد.

عیب بزرگ مورد نظر این است‌ کـه‌ برخلاف‌ پول رایج ، ارزش و اعتبار آن را دولت تضمین نمی‌کند. یعنی مثل پول ، دارای رواج اجباری نیست‌ و اعتبار این وسیله مبادله و پرداخت خوب، بسته به اعتبار صادرکننده آن است کـه قـبول‌ یـا‌ رد‌ آن اعتبار یا برآورد میزان آن بسته به نظر بلاقید و شرط ذی نفع است‌ کـه‌ چـک را قبول بکند یا نکند و این موید اهمیت درخواست بهترین وکیل چک می باشد .

با تمام مشکلاتی که استفاده از چک به‌ عنوان‌ وسیله‌ پرداخت برای صادرکننده یا دارنـده آن یـا مسوولان بـانکی و تشکیلات قضائی پدید آورده است، باز چک‌ به‌ عنوان دومین وسیله پرداخت از اهمیت زیـادی بـرخوردار اسـت و روز به روز‌ هم‌ بر‌ وسعت دامنه استفاده آن افزوده می‌گردد و بالتبع نیاز به درخواست بهترین وکیل چک نیز افزایش می یابد . هم بانک‌ها که بزرگ‌ترین بهره را از موجودی‌های اشخاص در حـساب‌ جـاری‌ مـی‌برند‌ رواج و استفاده از آن را تشویق می‌کنند و هم ضرورت زندگی اقتصادی‌ امروز‌ مردم را به داد و ستد آن وادار می‌کند و در این میان بـر مـسوولین و مقامات بانکی، قضائی و قانونگذاری‌ است که به طریق مقتضی راه سوءاستفاده از آن را مسدود سازند و در این میان درخواست وکیل چک از اهمیت بسزائی برخوردار است . در قانون تجارت چک نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید. به بیان دیگر چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده با استفاده از اعتبار مصوب و موجود در یکی از بانکهای قانونی است.

یکی از مواردی که درخواست بهترین وکیل چک صورت می گیرد ؛ در زمان صدور چک پرداخت نشدنی و صدور چک بلا محل است . منظور از صدور چک پرداخت نشدنی صدور چک به گونه ای است که بانک به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری کند.

استفاده از واژه « بلا محل » با لحاظ ماده ۳ قانون اصلاحی صدور چک متضمن این است که صادر کننده باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال علیه داشته باشد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید، صحیح و صائب نیست  زیرا بلا محل بودن، یک علت عدم پرداخت وجه چک است و علل دیگری از قبیل قلم خوردگی، عدم مطابقت امضاء نیز می توانند موجب عدم پرداخت وجه چک محسوب گردند. از این رو به کارگیری عبارت چک پرداخت نشدنی به جای چک بلامحل یا بی محل امری صواب محسوب است.

در قسمتی از ماده ۳ اصلاحی قانون صدور چک چنین مقرر شده: « نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. » چکی که منتهی به عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه شد عرفاً چک مخدوش نامیده می شود. این عنوان در برگیرنده تمامی مواردی است که عدم پرداخت وجه چک مستند به شکل نادرست تنظیم آن توسط صادر کننده باشد. گفتنی است موارد مذکور در ماده ۳ اصلاحی قانون صدور چک حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد و با درخواست وکیل چک موارد دیگری نیز برای شما بیان خواهد شد .

الف ـ قلم خوردگی چک:

چک مطابق مقررات و شرایط عمومی حساب جاری باید به نحو خوانا تنظیم و دقت لازم در نوشتن و صدور آنها از ناحیه صاحبان حساب معمول گردد. باید چک بدون خط خوردگی صادر و مبالغ عددی و حروفی آنها بدون تغایر باشد. قلم خوردگی مصادیق عدیده ای دارد ولی عرفاً به خط خوردگی در متن یا حاشیه و حتی ظهر چک هم اطلاق می شود؛ به نحوی که موجبات انتفاء عبارت یا عباراتی در چک را فراهم آورد.

ب ـ اختلافات در مندرجات چک:

بین ارقام عددی و حروفی نباید اختلافی وجود داشته باشد؛ زیرا بانک ها با وجود تغایر بین ارقام و حروف مبلغ از تأدیه وجه آن امتناع می نمایند و نتیجتاً چنین چکی مشمول ماده ۳ قانون اصلاحی چک می شود. در صورت وجود اختلاف بین ارقام و حروف، محاکم مطابق مادتین ۳۱۴ و ۲۲۵ قانون تجارت عمل می نمایند.

به موجب ماده ۲۲۵ قانون تجارت: « ……….. اگر مبلغ بیش از یک دفعه و به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف کمتر مناط اعتبار است؛ اگر با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است » ماده ۳۱۴ قانون تجارت نیز مقرر می دارد: « ….. لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

ج ـ عدم مطابقت امضاء:

امضاء هر خط، علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن برای خود بر می گزیند.

امضاء از ارکان چک است و باید امضاء موجود در چک مطابق با نمونه امضای صادر کننده آن در کارت افتتاح حساب باشد تا بانک توانایی تطابق آنها را در حد عرف بانکداری داشته باشد. در غیر اینصورت از پرداخت وجه آن امتناع می نماید و صادر کننده چنین چکی که با امضاء مغایر خود موجبات عدم پرداخت وجه چک را فراهم نموده، مطابق ماده ۳ اصلاحی چک قابل تعقیب کیفری خواهد بود و با درخواست بهترین وکیل چک می توان چنین شضصی را تحت تعقیب قرار داد .

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و بهترین وکیل چک آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد. پس همین حالا با ما تماس بگیرید.