سند گذاشتن برای جلوگیری از بازداشت

آقای ک. ن از کرمانشاه
برادر من چند روز پیش به دلیل مصرف الکل با چاقو در محله جلوی چند نفر را گرفت و نعره کشید و همسایگان هم شکایت کردند و مامورین آمدند و ایشان را بردند .الان قرار است به زندان برود .سوال من این است که آیا با سند ملک میتوانم ایشان را بیرون بیاورم؟

پاسخ صوتی سوال: